MİLLİ EĞİTİM BAKANIĞI E-SINAV BİLGİLENDİRME

8. E-SINAV UYGULAMASI

a. e-Sınav uygulamaları belirlenen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler,
sınav saatinden en geç yarım saat önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır
bulunacaktır.

c. Kursiyerler, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi,
T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport (geçerlilik süresi devam eden)
bulunduracaklar ve fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim
edeceklerdir. Sınav giriş belgesini teslim etmeyen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

ç. Kimlik belgesi yanında olmayan kursiyerler, kesinlikle sınava alınmayacaktır. Vukuatlı
nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir.
T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport (geçerlilik süresi devam eden) hariç
başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır. Ancak, er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı
birliğine nüfus cüzdanını teslim ettiğinden sadece “er ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınava
alınabilecektir.

d. Kursiyerler sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile
belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve
benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim
araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve
kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya
mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar,
pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine
geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır. Kursiyer bu araçlarla sınava alınmayacağı
gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle
sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

e. Kursiyerler salon kursiyer yoklama listesinde belirtilen sıra numarasına göre
oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra kursiyerlere sınavda
uyulacak kurallar hakkında bilgi verilecektir.

f. Sınav başladıktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler, sınavdan çıkan kursiyer olmadığı
sürece sınava alınır ancak bu kursiyer/kursiyerlere ek süre verilmez. Sınavdan çıkan kursiyer olduktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler sınava alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi
biten kursiyerler salondan ayrılırlar.

g. Salon görevlileri kursiyerlerin kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle
getirecektir.

ğ. Kursiyer, e-sınav uygulama ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı
bilgilerinin kendisine ait olduğunu kontrol eder. Kursiyer için özel düzenlenmiş ekran
bulunmuyorsa kursiyer salon başkanını uyarır ve sınava başlamaz.

h. Salon görevlileri sınav başlamadan önce kursiyerlerin kullanımına sunulan
bilgisayarları kontrol edecek, herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı kullanıma
açacaktır.

ı. e-Sınav “Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce kursiyer tarafından okunup kabul
edildikten sonra sınava başlanacaktır.

i. Kursiyer tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.

j. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

k. Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.

l. Kursiyerler isterlerse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilirler. Bu durumda esınav yazılımı kursiyerden iki defa onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve
kursiyerin sınava tekrar dönmesi mümkün olmayacaktır.

m. Kursiyer sınava girmediyse salon görevlilerince salon kursiyer yoklama listesine
“girmedi” yazılacaktır.

n. Sınav bitiminden sonra:
– Salon görevlileri kursiyere öncelikli olarak salon kursiyer yoklama listesini ve
sorulara verdikleri cevapları gösteren formu imzalatacaktır.

  • SINAVDAN ÇIKTIKTAN SONRA KURSİYERLER SONUÇLARINA SINAV SÜRESİ BİTTİKTEN SONRA BAKABİLECEKLERDİR
  • https://eskisehirhallersurucukursu.com/e-sinav/

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,


b. Geçerli kimlik belgesinin ve onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,


c. e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki
bilgilerde uyuşmazlık olması,


ç. Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince
tespit edilmesi


d. Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi
e. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),

f. Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme
cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo,
saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları,
kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri
eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt,
kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri kursiyerin yanında bulundurması,


g. e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,


ğ. Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda
veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen
sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği
kursiyerlerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte
ÖDSGM’ye göndereceklerdir.


Sınava katılan kursiyerler, 09/12/2016 tarih 29913 RG yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764
sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
hükümlerine tabiidir ve bu kanun çerçevesinde işlem yapılacaktır.


6764 KHK İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun
6114 Sayılı “Ösym” Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun

Madde 10-
Başkanlık(Bakanlık) tarafından yapılan sınavlarda;


a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya
çekilmesine aracılık eden,


b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine
katkı sağlayan, Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya kopya çektirilmesine imkân sağlayan, kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok
oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği
tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir.

Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık(ÖDSGM) tarafından
yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramaz ve giremez.
Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki veya yasaklılık süresi
içinde girmiş olduğu Başkanlıkça(ÖDSGM)yapılan bir sınavdaki başarısına dayalı olarak bir
kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri
tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır.
Sınavın devam ettiği süre içinde sınavlarda sorulan soruları aynen veya değiştirerek
herhangi bir ortamda paylaşan, ifşa eden, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan
araçlarla umuma ileten, yayımlayan veya işleyenler hakkında beşbin Türk lirası idari para cezası
uygulanır. Fiilin tekerrürü hâlinde ceza her defasında bir kat artırımlı olarak uygulanır. İdari para
cezası, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan
yükümlülükleri ve bu Kanunun 10 uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasını ortadan
kaldırmaz. İdari para cezalarına ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. İdari para
cezalarına karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme Başkanlık merkezinin bulunduğu yerdeki
idare mahkemeleridir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay
içerisinde ödenir.